تهيه و توزيع انواع سموم – كودهاي جامد و مايع و انواع بذور محصولات كشاورزي

آماده همكاري با زاعين و باغداران محترم در راستاي مبارزه بيولو‍ژيك با آفات

تشخيص انواع بيماري ها و آفات محصولات زراعي و باغي توسط كارشناس گياه پزشكي

آدرس ما: استان آذربايجانشرقي – شهرستان تسوج –  خيابان اما خميني روبروي اداره جهاد كشاورزي

سم فروشي چيچك به مديريت محمد زاده

تلفن ثابت: 2465691- 0472

تلفن همراه : 0936880856